Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Nag-alay ng panalangin ang Santo Papa Francisco sa Mahal na Birheng Maria nitong Miyerkules upang humingin ng proteksyon laban sa sakit na dulot ng coronavirus (COVID-19).

Narito ang salin ng panalangin ni Papa Francisco:

English Translation

“O Mary, you shine continuously along our journey as a sign of salvation and hope.

“We entrust ourselves to you, Health of the Sick, who at the Cross were near to the pain of Jesus, keeping your faith firm.

“You, Salvation of the Roman people, know what we need, and we trust that you will provide for those needs so that, as at Cana of Galilee, joy and celebration may return after this moment of trial.

“Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father and to do what Jesus tells us, He who took our sufferings upon Himself, and took up our sorrows to bring us, through the Cross, to the joy of the Resurrection. Amen.

“We seek refuge under your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our pleas – we who are put to the test – and deliver us from every danger, O glorious and blessed Virgin.”

Tagalog Translation

O Maria, tanglaw mo’y di nagmamaliw sa aming paglalakbay bilang tanda ng aming kaligtasan at pag-asa. 

Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, Kagalingan ng Maysakit, na sa Krus ay naging malapit sa pagpapakasakit ni Kristo, na siyang nagpatibay sa iyong pananampalataya. 

Ikaw, Kaligtasan ng mga Romano, ay nakababatid ng aming mga pangangailangan, at nanalig kaming tutugunan mo itong aming mga kinakailangan upang, tulad ng sa Cana ng Galilea, manumbalik ang kasiyahan at pagdiriwang matapos ang sandali ng pagsubok na ito. 

Tulungan mo kami, Ina ng Banal na Pag-ibig, nang maiayon namin ang aming sarili sa kalooban ng Ama at maisakatuparan ang utos ni Jesus, na Siyang kusang nagpakasakit, at umako sa aming hapis, upang akayin kami, sa pamamagitan ng Krus, tungo sa Muling Pagkabuhay. Amen. 

Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, O Mahal na Ina ng Diyos. Huwag mong siphayuin ang aming pagluhog — kaming nasa gitna ng pagsubok — at ipag-adya mo kami sa lahat ng kapahamakan, O maluwalhati at pinagpalang Birhen. 

Salin ni: Jeric Pena, Awit at Papuri Communications
Sanggunian: Covid-19: Pope offers prayer to Virgin Mary for protection

Join the discussion

2 comments

Follow Awit at Papuri