Oratio Imperata Laban sa COVID-19 (Tagalog)

Makapangyarihan at mapagmahal na Ama,
nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COV1D 19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay.

Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa maysakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit.

Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.

Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot.

Hinihiling naming ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.

Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.

Mahal na Birhen, mapagpagaling sa maysakit, ipanalangin mo kami.
San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Join the discussion

2 comments

Follow Awit at Papuri