Espirituwal na Pakikinabang

Act of Spiritual Communion
(Tagalog)

Aking Hesus, nananalig akong 
ikaw ay nananahan sa Pinakabanal na Sakramento. 
Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay 
at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. 
Subalit sa sandaling ito ikaw ay hindi ko 
matatanggap sa Banal na Komunyon. 
Nawa’y tanggapin kita nang espirituwal 
sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. 
Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin, 
at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. 
Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. 
Amen.

Alternate Version

O Hesus ko, naniniwala ako na ikaw
ay tunay na naririyan sa Banal na Sakramento.
Minamahal Kita ng higit sa lahat
at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa.
Bagama’t sa sandaling ito ay hindi Kita matatanggap
sa paraang sakramental,
pumarito ka man lamang sa aking puso
sa paraang espiritwal.
Tinatanggap Kita na Ikaw na naririto
at buong puso akong nakikipag-isa sa Iyo.
Huwag mong pahintulutang ako’y mapahiwalay sa Iyo. 
Amen.

English

My Jesus, 
I believe that You
are present in the Most Holy Sacrament. 
I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul. 
Since I cannot at this moment
receive You sacramentally, 
come at least spiritually into my heart.
I embrace You as if You were
already there and unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You.
Amen.

Join the discussion

4 comments

Follow Awit at Papuri