Pagbabasbas ng mga Medical Frontliners

Tagalog Blessing for
Medical Frontliners

Tagapagdiwang:
Kapuri-puri ka,
Ama naming Lumikha
tinawag mo kami
upang paglingkuran at papurihan ka.
Kasihan mo ang iyong mga lingkod na medical frontliners
na bukas-palad na nagbabahagi ng kanilang mga buhay
sa paghahatid ng iyong pagmamalasakit sa iyong bayan.

Pagpalain + at patatagin mo sila
upang mapaglingkuran ka nang may pusong tapat.
Makilakbay ka sa kanila at lukuban ng Banal na Espiritu.
Patatagin mo ang kanilang pananampalataya
at palalimin ang kanilang pag-ibig.
Patnubayan mo silang mga lumilingap sa maysakit
upang ang kanilang pagkalinga
ay malakipan ng husay at malasakit.
Papanatagin mo sila ng iyong kapayapaan
sa gitna ng kanilang mga takot.
Ilayo mo sila at ang kanilang pamilya
sa anumang kapahamakan at karamdaman.
Itaguyod mo sila at pagkalooban ng mabuting kalusugan.
Pabukalin mo sa kanila ang kabayanihan at kabanalan ng pagmamalasakit.

Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Amen.

Wiwisikan sila ng Banal na Tubig.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri