Panalangin para sa mga Yumaong Medical Frontliners

Tagalog Prayer for
Departed Medical Frontliners

Tagapagdiwang:
Mga kapatid,
pag-ukulan natin ng pamamaalam
at pasasalamat
ang mga kapatid nating medical frontliners
na naglingkod ng may pagmamalasakit at kabayanihan sa bayan.
Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila,
tanggapin natin nang maluwag sa kalooban
ang kanilang pagpanaw,
at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Hesus. Doon ay wala nang luha, pagdurusa, karamdaman, kalungkutan at kamatayan
kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan.

Ama naming Mapagmahal,
inihahabilin namin sa iyo ang mga medical fronthliners
na pumanaw sa buhay na ito habang naglilingkod
sa kapwa nang may pagmamalasakit at kabayanihan.
Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo
silang buhay sa Iyong piling.
Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig,
patawarin Mo na sana ang kanilang mga pagkukulang
at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan.
Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling
kasama ng Iyong Anak at ng Espiritu Santo magpawalang hanggan.

Amen.

 

Join the discussion

Follow Awit at Papuri