Panalangin para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Panginoon, tulungan mo kami na maintindihan ang tunay na kahulugan ng kamatayan:
Ito ang katapusan ng paghihirap, at simula ng kasaganaan. Ito ang katapusan ng kabiguan
at simula ng tagumpay. Ito ang katapusan ng takot at simula ng kapayapaan. Ito ang katapusan ng hapis at simula ng walang hanggang tuwa. Ito ang katapusan ng kahinaan at simula ng lakas.

Panginoon, huwag mong tulutan na kami ay magupo ng kalungkutan, ng kawalan, at kapaitan. Sa halip ng kalungkutan, nawa’y mangibabaw sa amin ang bagong kasiyahan dahil sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Alisin mo ang ano mang takot at pangamba sa aming mga puso.

Panginoon, biyayaan mo kami ng iyong kabanal-banalang espiritu upang maging gabay namin sa oras ng aming kalungkutan at pangungulila ngayon at sa mga darating pang mga araw.

Ama namin at makapangyarihang Diyos, naniniwala kaming ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ipinagdarasal namin ang pumanaw naming mahal sa buhay. Bigyan mo ng katuparan sa kanya ang pananampalataya at pag-asa sa iyo; at dalhin mo siyang maluwalhati sa langit ng tahanan, upang maging maligayang kasama mo magpakailanman.

Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa yumao naming mahal sa buhay noong panahong siya ay nabubuhay pa. Idinadalangin namin na nawa’y nakapagpuri at nakapagpasalamat siya sa buhay na ipinagkaloob mo sa kanya.

Panginoon, sana ay matuto kaming pangalagaan at pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na ang buhay namin ay maigsi at walang katiyakan. Nawa’y patnubayan kami ng Banal na Espiritu upang kami ay maging banal, matutong humingi ng tawad at makapagpatawad sa aming mga kasalanan, matuto kaming magmahal sa aming kapwa at magpahalaga sa buhay na ibinigay mo sa amin. Idinarasal din namin sa iyo, ang buong pamilya ng aming yumaong mahal sa buhay. Nawa’y matanggap nila ang pagpanaw niya na may kapayapaan at pag-asa na siya ay kasama mo ngayon at ng Mahal na Ama sa iyong tahanan.

Pagpalain nawa ang yumao nating mahal sa buhay ng Panginoon at ingatan! Paliwanagin nawa ng panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Pagkalooban ka ng kanyang biyaya at tunghayan ka nawa ng Panginoon. Gawaran ka nawa ng kapayapaang walang hanggan. Amen.

Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang mahal sa buhay namin na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awaat pag-ibig, patawarin mo nawa ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong Anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

Kapayapaan kailanman ang igawad ng maykapal sa yumaong ating mahal. 
Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan.

Panginoong Jesukristo, sa tatlong araw na pagkahimlay mo sa libingan, pinabanal mo ang pinaglalagakan ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Pagkalooban mo nawa ng pamamahinga sa kapayapaan ang aming kapatid na pumanaw. Ikaw ang buhay at Muling Pagkabuhay kaya’t umaasa kaming bubuhayin mo siya sa iyong kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen.

Kapayapaan kailanman ang igawad ng maykapal sa yumaong ating mahal. 
Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan.

Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. At nawa’y ang aming samo ay iyo ring dinggin.

Ama Namin

Ama namin sumasalangit ka,  sambahin ang ngalan mo; mapasaamin ang kaharian mo; sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.

Aba Ginoong Maria

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon atung kami’y mamamatay. Amen.

Luwalhati

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman. Amen.

Kapayapaan kailanman ang igawad ng maykapal sa yumaong ating mahal. 
Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan.

Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen.

Join the discussion

15 comments

Follow Awit at Papuri