Daan ng Muling Pagkabuhay

Tagalog Via Lucis • Stations of the Resurrection • Way of the Risen Christ • Way of the Light

+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen..

PAMBUNGAD NA PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, samahan Mo kami sa aming paglalakbay sa daan patungo sa pagkabuhay. Tulungan Mo kaming maunawaan ang kahulugan ng Kasulatan, na ang Iyong Anak ay kailangang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay sa ikatlong araw. Amen.

UNANG ISTASYON
Si Jesus ay Nagpakita sa Kanyang Inang si Maria

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

TRADISYON
Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nagpakita sa Kanyang Ina pagkatapos ng muling pagkabuhay. Sinulat ni San Ignacio ng Loyola na hindi ito hayagang nabanggit sa banal na kasulatan ngunit dapat na ituring na ipinapahiwatig na sabihin sa kasulatang nagpakita si Jesus sa marami pang iba. Sapagkat inaakala ng kasulatan na tayo ay may pang-unawa gaya ng nasusulat, “Kayo rin ba ay walang pang-unawa?”

PANALANGIN
Ama namin, bigyan mo ng kagalakan ang mundo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Iyong Anak, ang aming Panginoong Jesukristo. Sa panalangin ng Kanyang Ina, ang Birheng Maria, dalhin Mo kami sa kaligayahang walang hanggang buhay, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen..


IKA-2 ISTASYON
Si Jesus ay Bumangon sa Libingan,
Nakita ng mga Alagad ang Libingang Walang Laman

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Jn 20:7-8)
Nakita ni Simon Pedro ang kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya’y naniniwala.

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, biyayaan Mo kami ng payak at malawak na pananampalataya ni Juan, ang minamahal na alagad. Gawin Mong mabunga ang aming paniniwala, tulungan Mo ang kakulangan ng aming paniniwala. Ipagkaloob Mo ito sa pamamgitan ni Kristong aming Panginoon. Amen..


IKA-3 ISTASYON
Si Jesus ay Nagpakita kay Maria Magdalena

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Jn 20:16-18)
“Maria!” ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” ibig sabahi’y “Guro”. “Huwag mo Akong hawakan, sapagkat hindi pa Ako nakapupunta sa Ama.” wika ni Jesus, “Sa halip, pumunta ka sa Aking mga kapatid at sabihin mong aakyat Ako sa Aking Ama at inyong Ama, sa Aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon.”

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, kami ay paulit-ulit Mong pinatatawad, ngunit kami ay nagkukulang pa rin sa pagmamahal sa Iyo. Hayaan Mong ituro sa amin ni Maria Magdalena ang daan ng isang pusong sugatan na nagmamahal. Ipagkaloob Mo ito sa pamamgitan ni Kristong aming Panginoon. Amen..


IKA-4 NA ISTASYON
Si Jesus ay Nagpakita sa mga Alagad sa Daan Patungong Emmaus

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Lk 24:26-27)
“Hindi ba’t ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago Niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?” At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa Kasulatan tungkol sa Kanyang sarili.

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, itanim Mo sa aming puso ang pagpapahalaga sa Banal Mong Salita. Tulungan Mo kaming magnilay upang maisabuhay namin ang Iyong salita nang may pusong nag-aalab. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-5 ISTASYON
Si Jesus ay Nakilala sa Paghahati ng Tinapay

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Lk 24:30-31)
Nang Siya’y kasalo na nila sa hapag, dumampot Siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito’y biglang nawala.

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, gawin Mo kaming tinapay para sa iba, pinagiging banal, pinaghahati-hati at ibinabahagi para sa lahat katulad ng Inyong Anak. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-6 NA ISTASYON
Si Jesus ay Nagpakita sa mga Alagad

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Lk 24:39-40)
“Tingnan ninyo ang Aking kamay at paa, Ako ito. Hipuin ninyo Ako at pagmasdan. Ang multo’y walang laman at buto, ngunit Ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.” At pagkasabi nito, ipinakita Niya sa kanila ang Kanyang mga kamay at paa.

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, panatilihin Mo kaming kabilang sa Iyong mga kaibigan. Panatilihin Mo kaming malapit sa Iyo gaya ng pakikisama ni Jesus sa mga apostol. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-7 ISTASYON
Pinagkaloob ni Jesus ang Kapangyarihang Magpatawad

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Jn 20:22-23)
Pagkatapos, sila’y hinihangan Niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.”

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, patawarin Mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-8 ISTASYON
Pinalakas ni Jesus ang Pananampalataya ni Tomas

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Jn 20:27-28)
Sinabi ni Jesus kay Tomas, “Tingnan Mo ang Aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong mga kamay sa Aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko!”

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, Huwag Mo kaming hayaang magdalawang-isip sa Iyong pag-ibig sa amin. Huwag nawa naming isiping kahit saglit ay pinabayaan Mo kami. Kapag kami ay nawalan ng pag-asa o nalulumbay, kapag ang mga bagay-bagay ay hindi naaayon sa aming inaasahan, biyayaan Mo kami ng matibay na pananampalataya sa Iyo. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-9 NA ISTASYON
Si Jesus ay Nagpakita sa may Lawa ng Galilea

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Jn 21:7,12-18)
Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, “Ang Panginoon iyon!” “Halikayo’t mag-almusal tayo,” sabi ni Jesus. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda.”

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, tulungan Mo kaming pahalagahan ang mga ginintuang pangyayari sa aming buhay, sapagkat ang aming pananampalataya ay pinaninigas kapag binabalikan namin ang mga pagkakataong ito. Sa ganoon, mauunawaan namin na naroroon Ka at Ikaw ay laging pumapatnubay sa amin. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-10 ISTASYON
Ipinagkaloob ni Jesus kay Pedro ang Pangunahing Katungkuluan

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Jn 21:17)
Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba Ako?” Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong: “Iniibig mo ba Ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalalaman po Ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman Ninyong iniibig ko Kayo.” Sinabi sa kanya ni Jesus, “Pakanin mo ang Aking mga tupa.”

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, tulutan Mong mahalin Ka namin, gaya ng pagmamahal Mo sa amin. Ang pag-ibig Mo ay tunay na ganap, tulad ng Iyong pagka-Diyos. Punuin Mo ang aming malalim na paghahanap na magmahal at mahalin. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen.

IKA-11 ISTASYON
Sinugo ni Jesus ang mga Alagad sa Lahat ng Bansa

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Mt. 28:19-20)
“Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad Ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos Ko sa inyo. Tandaan ninyo: Ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, ang Iyong pag-aalay ng Iyong sarili sa amin ay lubos na nagpapatatag sa amin! Ang tungkulin na palaganapin ang ebanghelyo sa ikatlong milenyo ay magiging magaan sapagkat naroroon Ka kasama namin. Tulungan Mo kaming magsikap at gumawa na hindi inaalintana ang pagod sa misyong sinimulan ng Iyong Anak. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-12 ISTASYON
Si Jesus ay Umakyat sa Kanyang Ama

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Mga Gawa 1:9)
Pagkasabi nito, Siya ay iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa Kanya; at natakpan Siya ng ulap.

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, inaasam namin ang aming tunay na tahanan, ang aming pagpasok sa kaligayahan ng langit. Tulungan Mo kaming maghanda para sa aming pag-aakyat sa langit. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-13 ISTASYON
Si Jesus ay Kasama ang Birheng Maria at ng mga Apostoles  Habang Hinihintay ang Espiritu Santo

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Mga Gawa 1:4)
Lagi silang nagsasama-sama sa panalangin, kasama ng mga babae at si Mariang Ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus.

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, tulutan Mo kaming hanapin Ka sa panalangin sa gitna ng mundong nagbabago-bago. Huwag Mo kaming tulutan mawala sa Iyong kalooban at amin nawang mauunawaan ito sa pamamagitan ng panalangin. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


IKA-14 ISTASYON
Sinugo ng Panginoong Jesukristo ang Espiritu Santo

Pinupuri at Sinasamba Ka namin, O Panginoong Jesukristo.
Sapagkat sa pamamagitan ng Iyong banal na krus at muling pagkabuhay ay tinubos Mo ang sanlibutan.

PAGBASA (Mga Gawa 2:2-4)
At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari’y mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.

PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, dalhin Mo po ang apoy ng Espiritu Santo sa aming mga puso, upang ang aming pag-ibig sa iba ay maging makatotohanan, mataimtim at puno ng awa. Ipagkaloob Mo ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.


PANGWAKAS NA PANALANGIN
Ama naming mapagmahal, salamat po sa Iyo, sa biyaya ng Muling Pagkabuhay ng Iyong Anak, at sa pagpapadala Mo sa amin ng Espiritu Santo. Nawa’y ang panibagong pangangalat ng Ebanghelyo ay maging gawain ng pag-ibig ng Santatlo! Kasama ng mataimtim na tulong ni Maria, itinataas namin ang aming mga puso. Amen.

Ama Mamin…
Aba Ginoong Maria…
Luwalhati…

Join the discussion

Follow Awit at Papuri