Panalangin kay San Jose

Tagalog Prayer to St. Joseph

Dakilang Patriarkang San Jose,
ulirang ama ng tahanan,
amang turing ni Jesus
at kalinis-linisang esposo
ng Birheng Maria,
sa tulong ng iyong makapangyarihang
pagkupkop bilang mabisang katiwala
sa trono ng Diyos,
kami po ay dumudulog
sa iyong maka-amang pagmamahal
at tanging pag-aampon.

Mahal naming San Jose,
itinataas po namin sa Diyos Ama
ang aming mga pangangailangan sa buhay
at mga hangarin sa buhay espiritwal,
na sa iyong tulong
ay makamit ang pagpapala
ayon sa kalooban ng Panginoon.

(Banggitin ang kahilingan.)

Paging dapatin mo po,
na iahtid sa Diyos Amang bukal ng awa,
ang aming taos-pusong panalangin
na may lubos na pasasalamat
sa lahat ng kanyang mga biyayang kaloob.

San Jose, nabuhay po kayo
sa piling ni Jesus.
Sa lagi kong naaalaala,
na habang siya ay dinuduyan mo
sa iyong mga bisig
at nakahimlay sa iyong dibdib
yakapin mo siya at gawaran mo
ng halik sa noo para sa akin,
sa gayon po ang halik na yaon
ay madama ko ngayon
at sa oras ng aking kamatayan.

San Jose, pintakasi ng mga
malapit ng pumanaw,
ipanalangin mo kami.
Amen.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri