Panalangin sa Umaga

Tagalog Morning Prayer

Ama naming Diyos,
sa pagsilip ng bagong umaga
ipadala mo ang ningning
ng iyong liwanag
upang sumilay sa aming mga puso.

Pagkalooban mo kami ng karunungan
sa aming mga pagpapasya,
tibay ng loob upang bumangon
mula sa aming mga pagkakamali,
katapatan sa aming mga tungkulin,
at kahandaang magbahagi
at makipagtulungan
para sa ikabubuti
ng aming mga pamilya,
ng aming pamayanan,
at ng aming bansa.

Pagkalooban mo kami
ng biyayang magmahal sa katotohanan,
gumalang sa aming kapwa,
at maglingkod nang walang
pag-aagam-agam.

Ipag-adya mo kami sa pagmamalaki
at sa mga gawaing makasarili
at tulungan mo kaming mamuhay
nang may pakikibagay sa isa’t isa.

Nawa’y lagi naming alalahanin
na lahat ng gawain namin
sa araw na ito
ay aming mapagtatagumpayan
kung nakikiisa kami sa iyo.

Higit sa lahat,
gawin mo kaming tapat
sa iyong mga aral;
ilayo mo kami sa pagkakamali
at kasalanan.

Sa Ngalan ni Jesus. Amen.

O Jesus,
sa pamamagitan ng Kalinis-linisang
Puso ni Maria,
iniaalay ko sa iyo
ang aking mga panalangin,
mga pagsisikap, tuwa,
at paghihirap sa araw na ito,
para sa lahat ng intensyon
ng iyong Kamahal-mahalang Puso,
kaisa ng sakriprisyo ng Banal na Misa
sa buong mundo,
bilang pagbabayad
sa aking mga kasalanan,
para sa intensyon
ng aking mga kamag-anak at kaibigan
at lalong-lalo na para sa mga intensyon
ng Santo Papa.
Amen.

O Diyos ko, inihahandog ko sa iyo
ang lahat ng aking isipan, salita,
gawa at mga pagtitiis;
at isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako
ng biyayang huwag makasugat
ng iyong damdamin sa araw na ito
at maglingkod sa iyo
nang buong katapatan
at sundin ang iyong banal na kalooban
sa lahat ng bagay.
Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw na ito.
Sa Ngalan ni Jesus.
Amen.

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri