Panalangin sa Kabanal-banalang Puso ni Jesus

Tagalog Novena Prayer to the Sacred Heart of Jesus

PANALANGIN SA KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS

Hesus, Diyos ko, iyong nasabi, “Humingi, at kayo’y bibigyan; maghanap, at matatagpuan ninyo; kumatok, at bubuksan ang pinto para sa inyo,” tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong Kabanal-banalang Puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito:

(Banggitin dito ang iyong kahilingan.)

Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang Puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? Saan pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan ibinibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami’y makapupunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, Puso ni Hesus. Sa iyo po ako nakatatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa.

Minamahal kong Hesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling, kailanganin man nito ang isang himala. Naisin mo lang ito, at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako’y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa po ako nang may habag, at mababatid ng iyong Puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin.

O Banal na Puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin, at pagsilbihan ka. Hesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na Puso na aking tunay na hinahangad na matupad, kasama ng iyong sangnilikha magpakailanman.

Kabanal-banalang Puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin: ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng Kalinis-linisang Puso ng iyong madalamhating Ina. Ipinagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak, at ang kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen.

Kabanal-banalang Puso ni Hesus, maawa ka sa amin!

Kalinis-linisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami!

Join the discussion

Follow Awit at Papuri