Panalangin sa Gabi Bago Matulog

Tagalog Night Prayer Before Sleeping

O Diyos ko, nagpapasalamat ako sa iyo
alang-alang sa lahat ng biyayang
tinanggap ko na mula sa iyo,
lalong-lalo na sa araw na ito.
Bigyan mo ako ng liwanag na makita
ang aking mga kasalanang nagawa
sa maghapong ito at ng biyayang
pagsisihan kong mabuti ang lahat.
Sa Ngalan ni Jesus. Amen.

(Pagsusuri ng Budhi)

O Diyos ko, nalulungkot akong lubha
dahil sa pagkakasala ko sa iyo.
Kagaya ng alibughang anak
na nagbabalik-loob sa iyo,
ako ay patawarin mo.
Iniibig kita sapagkat ikaw ay napakabuti.
Amen.

Sa iyong mga kamay, O Jesus,
ipinagkakatiwala ko ang aking buhay.
Ngayong ako’y matutulog na,
ingatan mo ang aking kaluluwa
at iligtas kami sa lahat ng kasamaan
hanggang matamo namin
ang buhay na walang hanggan.
Amen.

Sa awa ng Diyos ay mamayapa nawa
ang kaluluwa ng lahat ng tapat na yumao.
Amen.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri