Panalangin kay San Judas Tadeo

St. Jude Thaddeus Tagalog Prayer

O maluwalhating Apostol,
San Judas Tadeo,
tunay na kaanak nina Jesus at Maria!

Ipanalangin mo akong labis na kaaba-aba;
gamitin mo, namamanhik ako sa iyo,
ang natatanging karapatang
ibinigay sa iyo
upang magdulot ng nakikita
at mabilis na tulong
kung saan mahigpit
ang pangangailangan nito.

Saklolohan mo ako
upang makatanggap ako
ng kaginhawahan ng loob
at tulong ng langit
sa lahat ng aking mga pangangailangan,
pagsubok, at pagdurusa,
lalong-lalo na sa kagipitang
dinaranas ko ngayon.

(Banggitin ang kahilingan.)

Ipagkaloob mong purihin ko ang Diyos
kasama mo at lahat ng mga banal
magpakailanman.
Amen

San Judas Tadeo,
patron ng mga nasa gipit na kalagayan,
ipanalangin mo kami.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri