Panalangin sa Espiritu Santo

Tagalog Come Holy Spirit Prayer

Halina Espiritu Santo,
punuin mo ang mga puso
ng mga nananalig sa iyo
at pag-alabin mo sa kanila
ang apoy ng iyong banal na pag-ibig.

Ipadala mo ang iyong Espiritu
at sila’y malilikha,
at sa gayo’y mapaninibago mo
ang mukha ng mundo.

Manalangin tayo.

O Diyos,
na sa liwanag ng Espiritu Santo
ay tinuruan ang mga puso
ng mga mananampalataya,
ipagkaloob mo na sa pamamagitan din
ng Espiritu Santo,
ay ibigin namin kung ano ang wasto
at makatarungan
at sa tuwina’y magalak
sa kanyang pagkilos
na nakapagdudulot ng ginhawa
sa aming loob.

Sa pamagitan ni Kristo
na aming Panginoon.
Amen.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri