Pagpapasiyam: Nobena para sa Kaluluwa ng Yumao

+ Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Pagsisisi
O Diyos ko, ikinalulungkot ko nang buong puso ang pagkakasala ko sa Iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan dahil sa takot kong mawala sa akin ang kaharian ng langit at dahil sa takot ko sa hirap ng impiyerno, ngunit lalo pa’t ang kasalanan ay nakakasakit sa kalooban Mo, Diyos na walang hanggan ang kabutihan at nararapat na ibigin nang walang katapusan. Matibay akong nagtitika na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan, tutuparin ang parusang hatol at sa tulong ng Iyong biyaya ay magbabagong buhay. Amen.

Ama Namin…
Aba Ginoong Maria…
Luwalhati…

Unang Dekada
Panginoon, buksan Mo ang aming mga labi. Pagningasin Mo ang aming mga puso at punawin sa mga ito ang anumang kasamaan. Liwanagin Mo ang aming mga pag-iisip, upang mapagnilayan naming nang may pitagan ang Iyong pagpapakasakit at kamatayan, at ang mga sakit na tiniis ng Iyong kamahal-mahalang Ina. Dinggin Mo ang aming mga panalangin at tanggapin Mo kami, Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.

Mahabaging Hesus, tunghayan mo ng iyong mga maawaing mata ang iyong anak na mahal naming yumao, na para sa kanya’y nagpakasakit Ka at namatay sa krus.

  1. Jesus ko, alang-alang sa dugong ipinawis Mo sa Halamanan ng Getsemane, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  2. Jesus ko, alang-alang sa mga suntok na tinanggap Mo sa Iyong banal na mukha, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  3. Jesus ko, alang-alang sa malulupit na hampas na Iyong tiniis, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  4. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na tumusok sa Iyong ulo, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  5. Jesus ko, alang-alang sa pagpasan Mo ng krus sa landas ng kapaitan, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  6. Jesus ko, alang-alang sa Iyong mukhang tigmak ng dugo na hinayaan mong matatak sa belo ni Veronica, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  7. Jesus ko, alang-alang sa mga damit Mong duguan na buong kalupitan nilang hinubad sa Iyong sugatang katawan, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  8. Jesus ko, alang-alang sa Iyong mga kamay at paang tinusok ng matatalas na pako, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  9. Jesus ko, alang-alang sa Iyong banal na tagiliran na tinusok ng sibat at mula doo’y umagos ang dugo at tubig, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.
  10. Jesus ko, alang-alang sa Iyong pagkakapako at pagkamatay sa krus, kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao.

Pagkalooban nawa ng walang hanggang kapahingahan ang kaluluwa ng mahal naming yumao.

At sikatan siya ng liwanag na walang hanggan.

Mapahinga nawa siya nang mapayapa. Amen.

Ikalawang Dekada
Panginoon naming lubos na mapagmahal at maawain, buong pagpapakumbabang dumudulog kami sa Iyo sa ngalan ng mahal naming yumao na Iyong tinawag na mula sa daigdig na ito. Huwag Mo siyang hayaang mapasakamay  ng kaaway at kailanma’y huwag Mo siyang limutin. Utusan mo ang mga Banal na Anghel na dalhin siya sa paraisong kanyang dapat hantungan, sapagkat siya’y lubos na nanalig at umasa Iyo. Nawa’y hindi niya maranasan ang sakit ng impiyerno, kundi’y magkamit ng walang hanggang kaligayahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na Iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, sa daigdig na walang hanggan. Amen.

Mahabaging Hesus, tunghayan mo ng iyong mga maawaing mata ang iyong anak na mahal naming yumao, na para sa kanya’y nagpakasakit Ka at namatay sa krus.

Ikatlong Dekada
Maawa ka, Panginoon, sa kaluluwa ng mahal naming yumao, kung kanino’y iniaalay naming itong pagbibigay-puri sa Iyo. Buong kapakumbabaang hinihiling namin sa Iyo, kataas-taasang Diyos, na sa pamamagitan ng mga handog na ito ay maging karapat-dapat siya sa walang hanggang kapahingahan, sa pamamagitan ni Hesukristong Iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, sa daigdig na walang hanggan. Amen.

Mahabaging Hesus, tunghayan mo ng iyong mga maawaing mata ang iyong anak na mahal naming yumao, na para sa kanya’y nagpakasakit Ka at namatay sa krus.

Ikaapat na Dekada
Hinihiling namin, Panginoon, na ipagkaloob mo ang kalinisan at kagalingan sa kaluluwa ng mahal naming yumao na lumisan na sa mundong ito. Ipinapanalangin namin ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at walang hanggang kapahingahan. Ito’y aming hiling sa pamamagitan ni Hesukristong Iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, sa daigdig na walang hanggan. Amen.

Mahabaging Hesus, tunghayan mo ng iyong mga maawaing mata ang iyong anak na mahal naming yumao, na para sa kanya’y nagpakasakit Ka at namatay sa krus.

Ikalimang Dekada
Panginoon, hanguin mo sa lahat ng kasalanan ang kaluluwa ng mahal naming yumao nang sa pamamagitan ng Iyong tulong at awa ay mailigtas siya sa apoy ng impiyerno at makabagi sa walang hanggang liwanag. Ipagkaloob Mo po ito sa pamamagitan ni Hesukristong Iyong Anak, na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, sa daigdig na walang hanggan. Amen.

Mahabaging Hesus, tunghayan mo ng iyong mga maawaing mata ang iyong anak na mahal naming yumao, na para sa kanya’y nagpakasakit Ka at namatay sa krus.

Pangwakas na Panalangin
Manalangin tayo.

O Panginoon naming Maylikha at Manunubos ng lahat ng nananampalataya, ipagkaloob Mo sa kaluluwa ng mahal naming yumao ang kapatawaran ng lahat niyang kasalanan. Aming idinadalangin na makamit niya ang kapatawarang lubos niyang ninanais, sa pamamagitan ng Iyong Anak na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, sa daigdig na walang hanggan.

Amen.

Pagkalooban nawa ng walang hanggang kapahingahan ang kaluluwa ng mahal naming yumao.

At sikatan siya ng liwanag na walang hanggan.

Mapahinga nawa siya nang mapayapa, Amen.

Join the discussion

Follow Awit at Papuri